Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
 
MISJA SZKOŁY
 
Wychowywać, to nie znaczy kształcić tylko rozum,
lecz kształtować harmonijnie całego człowieka,
a więc także jego serce i charakter. (…)
                                                      Phil Bosmans
 
 
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim
rzetelnie kształci, wychowuje i rozwija.
 
 
WIZJA SZKOŁY
 
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia.
 • Dążymy do kształcenia na najwyższym poziomie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, stosując aktywizujące metody nauczania.
 • Przygotowujemy absolwentów do osiągania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych.
 • Kształcimy specjalistów mobilnych na krajowym i europejskim rynku pracy, uczestnicząc w programach unijnych.
 • Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i emocjonalnego uczniów.
 • Naszym priorytetem jest edukacja włączająca, integrująca całą społeczność szkolną na różnych płaszczyznach.
 • Efektywnie przygotowujemy uczniów do dalszych etapów kształcenia.
 • Kształtujemy nawyki sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym takim jak przemoc i agresja.
 • Rozwijamy zainteresowania i zdolności twórcze na zajęciach pozalekcyjnych.
 • Przygotowujemy każdego ucznia do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 • Kształcimy sprawne posługiwanie się językami obcymi oraz dbamy o podniesienie jakości kształcenia w zakresie umiejętności zawartych w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem matematyki.
 • Chcemy być szkołą nowoczesną.
 • Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje, jest przyjazna uczniom i otwarta na nowe wyzwania.
 • Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
 • Rzetelnie realizujemy cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty, w szkolnym programie wychowawczym, statucie szkoły i WSO.

 

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą