Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

 

Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne  powinni posiadać:

1. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu (do nabycia w sklepie papierniczym).

2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a także wymagane do pracy w danym zawodzie badania sanitarno- epidemiologiczne.

3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu

2. Zajęcia praktyczne  odbywają się zgodnie z ustalonym w danej klasie  planem nauczania

3. Uczeń  jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia praktyczne oraz prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych

4. W miejscu odbywania zajęć praktycznych  obowiązuje wzorowa kultura bycia

5. W czasie odbywania zajęć praktycznych przeprowadzane są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego.

6. Ocenę z zajęć praktycznych  ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie oceny i opinii o praktykancie wystawionej przez pracodawcę, wniosków pokontrolnych oraz dzienniczka praktyk.


Uczniowie mogą samodzielnie  szukać miejsc odbywania zajęć praktycznych lub skorzystać z listy pracodawców dostępnej na stronie www szkoły. Miejsca odbywania zajęć praktycznych należy skonsultować  z kierownikiem szkolenia praktycznego.

Lista pracodawców znajduje się w bazie pracodawców.

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą