Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

Formularz oceny z praktyki zawodowej

Wzór dzienniczka

Uczniowie kierowani na miesięczną praktykę zawodową muszą posiadać:
1. Dzienniczek praktyk (zgodny  z  wzorem dostępnym na stronie www szkoły - powyżej).
2. Formularz oceny praktyki zawodowej (dokument dostępny na stronie www szkoły - powyżej).
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a także  wymagane do pracy w danym zawodzie badania sanitarno-epidemiologiczne.
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dyscyplina praktycznej nauki zawodu
1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym harmonogramem (dokument dostępny na stronie www szkoły – powyżej) praktyk w danej klasie.
3. Praktykant jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na  praktykę oraz prowadzenia dzienniczka praktyk.
4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika szkolenia  praktycznego.
6. Ocenę z praktyki zawodowej ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie oceny i opinii o praktykancie wystawionej przez pracodawcę, wniosków pokontrolnych oraz dzienniczka praktyk.
Uczniowie mogą samodzielnie  szukać miejsc odbywania praktyk zawodowych lub skorzystać z listy pracodawców dostępnej na stronie www szkoły. Miejsca praktyk należy skonsultować  z kierownikiem szkolenia praktycznego.

Lista pracodawców znajduje się w bazie pracodawców.

 

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą