Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

WSZYSTKIE KURSY SĄ BEZPŁATNE!!! Zajęcia prowadzone przez praktyków.

KKZ jest formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem, uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych wymaganych na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie jest prowadzone w ramach zawodów wpisanych do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i prowadzone jest w oparciu o „Podstawę programową kształcenia w zawodach” na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe tj. m.in. dorośli uczniowie, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych (zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych), studenci (poszukujący dodatkowych kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy), absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy, osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę, a także osoby nieaktywne zawodowo (w tym seniorzy), które zainteresowane są zdobyciem nowego zawodu i podjęciem pracy.

 

W roku szkolnym 2018/2019 zamierzamy uruchomić następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ):

 

hands 462298 640

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (kadry i płace) w zawodzie: technik rachunkowości

Opis kursu

Absolwent kursu jest przygotowany do dokumentowania i rozliczania wynagrodzeń, rozliczania podatków i innych danin publicznych oraz sporządzania dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zajęcia odbywają się w pracowniach rachunkowości i techniki biurowej z wykorzystaniem urządzeń pracy biurowej oraz pakietu programów wspomagających pracę w kadrach (Gratyfikant, Rachmistrz, Płatnik).

Możliwości pracy

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędy administracji samorządowej, biurach rachunkowych i w każdym innym podmiocie.

 

secretary 2199013 640 

A.36. Prowadzenie rachunkowości (księgowość) w zawodzie: technik rachunkowości

Opis kursu

Słuchacz poznaje zasady rachunkowości i przepisy prawa regulujące prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej. Nabywa umiejętności zawodowe w zakresie stosowania narzędzi rachunkowości finansowej. Uczestnik kursu nauczy się kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze, prowadzić i rozliczać inwentaryzację, poprawiać błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych, sporządzać sprawozdania finansowe, przeprowadzać analizę finansową, oceniać kondycję finansową jednostki organizacyjnej, stosować oprogramowanie finansowo-księgowe: Rewizor GT program finansowo-księgowy, Symfonia – program finansowo-księgowy lub CDN Optima.

Możliwości pracy

Absolwent tego kursu znajdzie zatrudnienie w jednostkach budżetowych, biurach rachunkowych, w działach księgowości każdego przedsiębiorstwa, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, spółkach prawa handlowego, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

 demonstration 64151 640

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (technik organizacji reklamy)

Opis kursu

Niezbędne do uzyskania tej kwalifikacji są umiejętności doboru narzędzia promocji, określanie celu przekazu reklamowego i mechanizmów wpływających na tworzenie reklamy oraz stosowanie różnych form i środków projektowania reklamy. Słuchacz potrafi stosować przepisy prawa autorskiego, dobiera nośniki i media reklamy do przyjętej strategii reklamy. Określa metody i techniki produkcji reklamy, przestrzega standardów jakości pracy, opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy. Poprawnie określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników.

Możliwości pracy

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

 

film 1668917 640

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych (technik organizacji reklamy)

Opis kursu

Konieczne do uzyskania tej kwalifikacji są umiejętności rozpoznawania rynku produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej. Stosowanie narzędzi marketingu oraz metod kalkulacji cen. Uczestnik kursu potrafi negocjować, przygotować umowy i prowadzić dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych.

Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

Możliwości pracy

Absolwent kursu może być zatrudniony jako:

 • kierownik zlecenia (account executive) – osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocji;
 • pracownik działu kreacji (copywriter) – pracownik tworzący hasła i slogany; reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.;
 • pracownik działu mediów (media planner) – osoba wybierająca najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

white male 1834125 640

A.18. Prowadzenie sprzedaży

Opis kursu

Absolwent kursu uczy się jak pracować w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, ma możliwość wykazać się umiejętnością planowania, samodzielnością w działaniu, kulturą osobistą, i odpowiedzialnością, planuje poziom i zakres sprzedaży różnego rodzaju towarów i usług (w tym również sprzedaży internetowej), obsługuje komputer w zakresie posługiwania się programami niezbędnymi do prowadzenia działalności handlowej, prowadzi rozmowy i negocjacje handlowe z dostawcami towarów i usług, opracowuje oferty handlowe, zna podstawy prawne i posiada umiejętność fachowego rozpatrywania reklamacji składnych przez klientów, samodzielnie, lub we współpracy ze współpracownikami przygotowuje umowy handlowe, prowadzi własną firmę handlową lub usługową w tym uczy się jak prowadzić sprzedaż internetową. Kursanci mają możliwość nauczyć się obsługi kas fiskalnych.

Możliwości pracy

 • punkty handlowe, super i hipermarkety,
 • sklepy internetowe,
 • przedstawiciel handlowy,
 • organizator magazynu w sklepie,
 • zarządca działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie własnej działalności handlowej.

 

mark 516277 640

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (technik logistyk)

Opis kursu

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów: ludzi, magazynów, materiałów oraz narzędzi w taki sposób, by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy firmy w zakresie działań związanych z produktem. Dzięki logistykom współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniające się w produkty. Technik logistyk jest również odpowiedzialny za nadzór dostawy towaru do klientów, obsługę transportu towarów za pomocą programów informatycznych oraz optymalizację kosztów wysyłki produktów.

Możliwości pracy

Zatrudnienie logistycy znajdą w branżach takich jak: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja, w wojsku i policji oraz w firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

 

waiter 1015623 640

T.9. Wykonywanie usług kelnerskich (kelner)

Opis kursu

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą gastronomiczną innych imprez, świadczeniem usług cateringowych poza zakładem gastronomicznym, a także kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym.

Do głównych zadań kelnera, pracującego w zakładzie gastronomicznym, można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych. Innymi ważnymi zadaniami są : doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług (także w obecności gości) sporządzanie potraw i napojów w obecności gości.

Możliwości pracy

Absolwent po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego może pracować w

 • zakładach żywienia zbiorowego otwartego (pensjonaty, hotele, kawiarnie bary, restauracje promy i statki);
 • zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (ośrodki wczasowe i sanatoria);
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;
 • lub podjąć własną działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

 

mixed fruit cake 2123197 640

T.6. Sporządzanie potraw i napojów (technik żywienia i usług gastronomicznych)

Opis kursu

Słuchacz kursu przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji, przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej, stosuje różne metody obróbki cieplnej, sporządzając potrawy, stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, a także wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów.

Ponadto w czasie zajęć słuchacz planuje i ocenia żywienie, organizuje usługi gastronomiczne, planuje i wykonuje usługi gastronomiczne, opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków i układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia.

Możliwości pracy

Jako kucharz znajdziesz zatrudnienie we wszystkich zakładach gastronomicznych: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, stołówki, w firmach cateringowych, w gastronomii na statkach lub w innych środkach transportu, a także możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.

           

hotel 595587 640

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (technik hotelarstwa)

Opis kursu

Absolwent kursu planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu SPA&Wellness oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations.

Możliwości pracy

 • hotele, motele (recepcja, służba pięter, organizacja usług dodatkowych, restauracja),
 • pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria,
 • schroniska i inne obiekty noclegowe zarówno w Polsce, jak i w krajach UE,
 • w ruchomych bazach noclegowych typu: statki wycieczkowe i promy, samoloty, pociągi międzynarodowe, seatele, aquatele, flytele i inne,
 • organy administracji samorządowej zajmujące się usługami hotelarskimi,
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi hotelarskie.

 

ufoludek 1905155 640

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (technik informatyk)

Opis kursu

Informatyka to dziedzina wykorzystywana w każdej branży, instytucji czy przedsiębiorstwie. Jeśli fascynuje Cię świat komputerów, oprogramowania, aplikacji internetowych to idealny kierunek dla Ciebie! Informatyk, kończący tę kwalifikację planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery, nadzoruje organizacją pracy podczas montażu, przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowymi narzędziowym, przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne, doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania, zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne.

Możliwości pracy

 • serwisy komputerowe;
 • sklepy i hurtownie komputerowe;
 • działy obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;
 • firmy zajmujące się eksploatacją sprzętu komputerowego;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

Po prostu zdobytą wiedzę, można wykorzystać w życiu prywatnym czy też na każdym stanowisku pracy z wykorzystaniem komputera.

 

browser 773215 640

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (technik informatyk)

Opis kursu

Uczestnik kursu kwalifikacyjnego projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych, zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie. To kurs bardzo przyszłościowy, jeśli chodzi o rynek pracy.

Możliwości pracy

 • administracja baz danych;
 • sklepy i hurtownie komputerowe;
 • projektowanie stron internetowych
 • firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji internetowych np. gier komputerowych;
 • tworzenie i administrowanie portali społecznościowych;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą