Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Od poniedziałku, 15.10.2018r., obowiązuje nowy plan lekcji

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/19

Formularz oceny z praktyki zawodowej

Wzór dzienniczka

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie.
Celem praktyki jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
Uczniowie kierowani na miesięczną praktykę zawodową muszą posiadać:
1. Dzienniczek praktyk – Wzór dzienniczka;
2. Formularz oceny praktyki zawodowej - Formularz oceny z praktyki zawodowej;
3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, a także wymagane do pracy w danym zawodzie badania sanitarno-epidemiologiczne;
4. Umowę o praktykę.   
Dyscyplina praktycznej nauki zawodu
1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu;
2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym harmonogramem praktyk w danej klasie (Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/19);
3. Praktykant jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na praktykę oraz prowadzenia dzienniczka praktyk;
4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia;
5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego;
6. Ocenę z praktyki zawodowej ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie oceny i opinii o praktykancie wystawionej przez pracodawcę, wniosków pokontrolnych oraz dzienniczka praktyk.

Miejsca odbywania praktyk zawodowych są każdorazowo ustalane z kierownikiem szkolenia praktycznego. Lista pracodawców znajduje się w bazie pracodawców.

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male