Budynek szkoły - ul. Szkolna

 

pracownie

szkola

Wodzisław Śląski, dnia 24 kwietnia 2020 r.

„To nie koniec, to nawet nie jest początek końca,

to dopiero koniec początku!”.

Winston Churchill

DRODZY MATURZYŚCI,

Jest piątek, 24 kwietnia, minęła godzina 12.00, właśnie teraz rozpoczynalibyśmy wspólnie uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych, razem: Wasi rodzice, nauczyciele, wychowawcy, zaproszeni goście, a wśród nich Ci najważniejsi, czyli Wy! Taki był plan, a wszystko toczyłoby się według ustalonego programu, ale przecież życie tworzy własne scenariusze, a miarą dojrzałości jest umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości......

czytaj więcej...

 

50-lecie

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość uczniowie i ich rodzice /opiekunowie mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmuje się uczniów, którzy tej pomocy potrzebują – nie tylko tych, którzy posiadają orzeczenie lub opinię PPP.

Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest trakcie bieżącej pracy z uczniem a także w formie:

 • klas terapeutycznych,

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

 • kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,

 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

 • porad i konsultacji,

 • warsztatów.

Pomoc może być udzielona z inicjatywy:

 • ucznia, rodziców, asystenta rodziny, kuratora;

 • dyrektora, nauczyciela, specjalisty;

 • pielęgniarki;

 • poradni;

 • asystenta edukacji romskiej;

 • pracownika socjalnego;

 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Komu udzielana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna?

 • Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem);

 • Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;

 • Uczniom posiadającym opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;

 • Uczniom nie posiadającym orzeczenia lub opinii, którzy potrzebują takiej pomocy, na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole np. rozpoznanie u ucznia uzdolnień, zainteresowań, dysharmonii rozwojowych, trudności w uczeniu się, zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń językowych, ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się, bądź trudności wynikających z : choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowej i traumatycznej, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych, adaptacji w nowym środowisku.

Drodzy Rodzice

Jesteście Państwo partnerami w pracy wychowawczej, dlatego szkole bardzo zależy na owocnej współpracy. Problemy współczesnych nastolatków stają się coraz bardziej skomplikowane, dlatego żadna ze szkół nie jest od nich wolna.

Jeżeli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole,

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

 • szukasz pomocy,

Zapraszamy!

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą