Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

Powiat Wodzisławski jest beneficjentem projektu konkursowego o wartości 1 870 646,76 zł, w tym dofinansowania o wartości 1 590 049,75 zł.

Od września br. przez kolejne 3 lata szkolne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli zupełnie bezpłatnie skorzystać z dedykowanych dla nich form wsparcia współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Wodzisławski uczestniczył w konkursie nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie do projektu pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” pozyskano w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI –  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Wartość projektu to 1 870 646,76 zł w tym 95% dofinansowania z UE oraz 5% niepieniężnego wkładu własnego Powiatu.

Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

Powiat Wodzisławski na terenie placówek zawodowych placówek oświatowych będzie realizował projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego, którego celem jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia. Grupą docelową będą uczniowie oraz szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski a także pracodawcy / przedsiębiorcy / rzemieślnicy. W okresie 36 miesięcy Powiat zorganizuje przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego praktyki i staże dla 236 uczniów. Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1.600,00 zł będzie wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin.

Jedną z form wsparcia dla uczniów będą także kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy doskonalące w celu wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia tj.: specjalista ds. marketingu, kurs sushi, kurs Carvingu, kurs grafiki komputerowej / reklamy, sztuka negocjacji w biznesie, cukiernictwo / dekorowanie tortów, kurs barman – kelner, kurs kas fiskalnych, kurs prawa jazdy kat B, obsługa wózków jezdniowych, szkolenie / warsztaty z drukowania przestrzennego 3D, kurs operatora koparki jednonaczyniowej, kurs programowania i obsługi obrabiarki/tokarki CNC, kurs na uprawnienia elektryczne, pomiary fizykochemiczne, kurs w zakresie obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej, projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych, f-gazy urządzenia stacjonarne, kurs stylizacji paznokci, kurs wizażysta-stylista, kurs makijażu, kurs DTP.

W sumie w trakcie 3 lat szkolnych zaoferujemy uczniom 676 miejsc kursowych. Zajęcia miękkie będą prowadzone min. w pracowniach projektu komplementarnego w Ośrodku Rozwoju Młodych Kadr.

W projekcie będzie uczestniczyć 405 uczniów z tego 236 podejmie płatny staż lub praktykę u pracodawców/przedsiębiorców.

Ekonomik uczestniczy w projekcie "Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości".

W ramach tego projektu każdy nasz uczeń uczestniczył będzie w dwóch formach wsparcia: kurs/kurs lub kurs/staż oraz w doradztwie zawodowym.

Ilość miejsc w projekcie w ZSE - 77.

Kursy przewidziane w projekcie:

  • doradztwo zawodowe

  • specjalista ds. marketingu

  • sushi

  • carving

  • grafika komputerowa

  • sztuka negocjacji w biznesie

  • cukiernictwo – dekorowanie tortów

  • barman – kelner

  • kasy fiskalne

  • prawo jazdy.

 

Zapraszamy Naszych Uczniów do udziału w projekcie, koordynatorki projektu:

Katarzyna Juraszek, Lucyna Skrobot Kubina, Joanna Musioł

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą