Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

TERMINARZ REKRUTACJI

 

  1. 18 maja - 18 czerwca 2018r. do godziny 1200 – wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie dokumentów. Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru.

  1. 22 czerwca – 26 czerwca 2018r. do godz. 1500 – termin wprowadzania przez kandydata ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie do systemu elektronicznego naboru i dostarczania do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  1. do 5 lipca 2018r. do godz. 1500 – dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. 6 lipca 2018r. godz. 1000 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum i branżowej szkoły I stopnia z podziałem na poszczególne oddziały.

  1. od 6 lipca 2018r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych który dokonał kształcenia w danym zawodzie.

  1. od 6 lipca do 12 lipca 2018r. do godz. 1000 – termin potwierdzania przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  1. 13 lipca 2018r. godz. 900 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  1. 13 lipca 2018r. – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

  1. do 31 sierpnia 2018r. – rekrutacja uzupełniająca do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą