jubil zse

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROZDZIAŁ I

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.60)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy można przyjąć osoby pełnoletnie lub te osoby, które do 31 grudnia 2018 r. ukończą 18 lat.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

ROZDZIAŁ III

DOKUMENTACJA

§ 2

1. Kandydaci składają do Dyrektora szkoły:

 1. wypełnione podanie,

 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia. Dodatkowo można złożyć zaświadczenia potwierdzające:

 3. wielodzietność rodziny kandydata,

 4. niepełnosprawność kandydata,

 5. niepełnosprawność dziecka kandydata,

 6. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

 7. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

2. W momencie składania podania, o którym mowa w ust. 1, należy przedłożyć w sekretariacie szkoły dokument tożsamości potwierdzający dane umieszczone w podaniu.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY REKRUTACJI

§ 3

1. Warunkiem przyjęcia na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w §2, niż liczba miejsc planowanych na danym Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w pierwszej kolejności bierze sie pod uwagę kandydatów spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów wg ilości punktów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (1pkt),

 2. niepełnosprawność kandydata (1pkt),

 3. niepełnosprawność dziecka kandydata (1pkt),

 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę (1pkt),

 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (1pkt).

3. Na pozostałe wolne miejsca przyjmuje się kandydatów biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń kandydatów.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

ROZDZIAŁ V

ODWOŁANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 5

1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora szkoły, w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje zainteresowanym kandydatom uzasadnienie na piśmie.

 

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą