logo proj1

11 

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim kończą szkołę z tytułem technika w wybranym przez siebie zawodzie, wszyscy odbywają też praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców. Część uczniów naszej szkoły decyduje się ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe  co daje im dodatkowy tytuł technika (np. technik ekonomista może ukończyć ZSE z tytułem technika rachunkowości, technik informatyk, handlowiec – z  tytułem technika reklamy).
Wielu uczniów ma okazję odbyć też staże zagraniczne dzięki realizowanym przez szkołę projektom mobilności w ramach programu Erasmus +.  
Trzeba przyznać, że CV absolwenta jest w takim wydaniu atrakcyjne.
Dodatkowo powiat wodzisławski oraz szkoły zawodowe we współpracy z lokalnym otoczeniem biznesu postanowiły ułatwić płynne wejście na rynek pracy uczniom techników i branżowych szkół zawodowych realizując projekt: „Młode kadry naszą przyszłością” w ramach poddziałania 11.2.2 Wsparcie Szkolnictwa Zawodowego RIT  RPO WSL 2014-2020.
Projekt ten wzbogaca życiorysy zawodowe uczniów o kolejne istotne punkty.
Każdy uczestnik projektu objęty był indywidualnym doradztwem zawodowym.
Wszyscy uczniowie uczestniczyli w certyfikowanych kursach zawodowych związanych z kierunkiem kształcenia lub pokrewnych aby zwiększyć elastyczność absolwentów w podejmowaniu pracy. Kursy te często prowadzone były przez wykładowców – praktyków powiązanych z rynkiem pracy.  
Każdy z kursów wnosił wartość dodaną – uczniowie mieli np. okazję pracować na innym programie finansowo-księgowym, pozyskać dodatkowe umiejętności – dużą popularnością cieszył się np. kurs barman-barista czy kurs sommelierski. Liczymy, że uczestnicy projektu nabędą przekonania, że warto „uczyć się przez całe życie”, a przekwalifikowanie czy uzupełnienie kompetencji nie jest trudne.  Absolwent z dodatkowymi rynkowymi umiejętnościami jest także niezwykle ceniony przez pracodawcę, który nie musi tracić czasu i środków na przygotowanie kandydata do pracy.
50 uczniów zrealizowało dodatkowe ponadprogramowe płatne praktyki zawodowe. Mieli okazję pracować w lokalnych biurach rachunkowych, urzędach, punktach handlowych, biurach podróży czy w obiektach noclegowych. Dodatkowa praktyka zorganizowana była wg ustalonego przez szkołę z pracodawcą programu – pozwoliła uczniom na nabycie dodatkowych umiejętności oraz biegłości w pracy w swoim zawodzie. O tym jak uczniowie radzili sobie z powierzonymi zadaniami świadczą wybrane  opinie zaciągnięte z dokumentacji projektu:

Technik ekonomista:

„Praktykantka odznaczała się sumiennością w wykonywaniu powierzanych zadań, dokładnością i zdyscyplinowaniem. Potrafiła pracować samodzielnie i sprawnie realizować zadania wynikające z nałożonych obowiązków. Jest osobą bezkonfliktową, która potrafi dostosować się do pracy w zespole. W szybkim czasie zapoznała się z zasadami i przepisami obowiązującymi w biurze rachunkowym. Program praktyk uważam za zrealizowany i oceniam pozytywnie przygotowanie praktyczne do zawodu w tym zakresie”;
„Praktykantka jest osobą ambitną, ułożoną i dokładną. Swoje obowiązki wykonywała chętnie, sumiennie i starannością. Doskonale radziła sobie na każdym etapie swojego stażu/praktyki”;
„Praktykantka odznaczała się sumiennością w wykonaniu powierzonych zadań, kreatywnością oraz pracowitością. Jest osobą ambitną, która chętnie się uczy. Powierzone zadania wykonuje dokładnie i starannie. Ponadto jest to osobą bezkonfliktową, która potrafi dostosować się do pracy w zespole. Uwagę zwraca również fakt, iż w szybkim czasie zapoznała się z zasadami obowiązującymi w naszym biurze”;

Technik handlowiec:

„Pani Patrycja jest pracownicą sumienną i pracowitą. Z każdego zadania wywiązywała się celująco. Poza obowiązkami wniosła dużo uśmiech i radości”;
„Praktykantka jest osobą sumienna, zorganizowaną, wywiązującą się z nałożonych na nią obowiązków, jest komunikatywna i ma dobry kontakt ze współpracownikami i klientami”;

Technik obsługi turystycznej:

„Stażystka bardzo sumienna i zdyscyplinowana. Interesująca się bardzo sprawami turystyki i całej otoczki z tym związanej. Dobry kontakt z klientem”;

Cukiernik:

„Magdalena była osobą grzeczną, zdyscyplinowaną i pracowitą. Dobrze radziła sobie w pracy w zespole. Przy obsłudze gości indywidualnych wykazała się opanowaniem i profesjonalizmem. Szybko się uczyła, a z powierzonych obowiązków wywiązywała się wzorowo. Jej postawa i wygląda były zawsze adekwatne do pracy na danym stanowisku”;

Część uczestników projektu – już po zakończeniu szkoły planowała złożyć dokumenty  aplikacyjne u pracodawcy, którego poznali w ramach w/w staży zawodowych.

Podsumowując – realizacja projektu „Młode Kadry naszą przyszłością” istotnie przyczyniła się do wzbogacenia życiorysów zawodowych uczniów – pogłębiając współpracę zawodowych szkół powiatowych z lokalnym rynkiem pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą