Zgodnie z Porozumieniem nr WO.031.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, opiekę stomatologiczną nad uczniami szkoły zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lexstom” Usługi medyczne z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.

W ramach sprawowanej opieki stomatologicznej lekarz dentysta wykonuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wykonywane są za pisemną zgodą:

- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

- pełnoletniego ucznia

wyrażoną bezpośrednio przed udzieleniem tego świadczenia u podmiotu leczniczego,
a po uzyskaniu od lekarza dentysty przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych
i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia wykonywane są w przypadku braku pisemnego sprzeciwu:

- rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego,

- pełnoletniego ucznia

złożonego bezpośrednio u podmiotu leczniczego realizującego tą opiekę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego opieka stomatologicznanad uczniami obejmuje m.in:

w zakresie leczenia:

badania podstawowe i kontrolne,

rentgen,

znieczulenie,

leczenie + znieczulenie zębów stałych (wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie)

leczenie zębów mlecznych (wypełnienie chemoutwardzalne),

leczenie kanałowe wszystkich zębów do 18 r. ż.,

usuwanie zębów jedno i wielokorzeniowych,

w zakresie profilaktyki:

badanie kontrolne,

usuwanie złogów nazębnych w szczęce i żuchwie,

lakierowanie zębów szczęki i żuchwy,

impregnacja zębiny w szczęce i żuchwie.

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

UWAGA! Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty/podmiotu leczniczego niż ten wskazany przez szkołę.

W celu ustalenia terminu pierwszej wizyty, prosi się o kontakt telefoniczny
z NZOZ „Lexstom” pod numerami telefonów: 533 226 155, 32/4554278

Ze względu na konieczność wypełnienia wszystkich zgód, karty zdrowia oraz potrzebnych oświadczeń, na pierwszą umówioną wizytę dziecko przychodzi pod opieką jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Prosi się również o zabranie na pierwszą wizytę dyskietki NFZ dziecka oraz swojego dowodu osobistego.

Kolejne wizyty mogą się odbywać pod opieką innej, upoważnionej przez rodziców, osoby.

Rejestracja czynna:

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 8.00 - 16.00

środa i piątek – 8.00 – 14.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna: art. 7 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 ze zm.)

 

Plakat opieka stomatologiczna


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą