KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.

Co to są kkz?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, a dodatkowo sposób na:

 • zdobycie nowych atrakcyjnych kwalifikacji
 • uzupełnienie swojego wykształcenia
 • usprawnienie swoich umiejętności
 • możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na takim kursie musi być równa co najmniej minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Kto może być słuchaczem kkz?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może uczestniczyć każdy zainteresowany, która ukończyła 18 lat bez względu na już posiadane wykształcenie,

Korzyści z ukończenia KKZ

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez OKE. Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Co daje uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie?

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, (średnie) otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie czyli tytuł zawodowy.

W przypadku zawodów, w których wyodrębniono tylko jedną kwalifikację uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i posiadanie wykształcenia średniego jest równoznaczne z prawem do otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jaki jest cel kształcenia na kkz?

Kształcenie ustawiczne, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych ma na celu przede wszystkim:

 • zwiększenie szans na znalezienie pracy
 • zmianę pracy
 • awans
 • utrzymanie zatrudnienia

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. proponuje kształcenie na KKZ w następujących kwalifikacjach:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Opis kwalifikacji

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych jest klasyfikacja wspólna dla zawodu Technik Ekonomista i Technik Rachunkowości

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Absolwent KKZ powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

EKA.07.Prowadzenie rachunkowości

Absolwent KKZ powinien być przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą