Typ szkoły

Zawód/profil/rozszerzenie

Planowana liczba oddziałów klas pierwszych

Liczba uczniów
w oddziale

Technikum nr 2

im. Komisji Edukacji Narodowej

technik ekonomista

1,5

45

technik żywienia i usług gastronomicznych

1

30

technik hotelarstwa

1

30

technik organizacji turystyki

1

30

technik handlowiec

0,5

15

technik informatyk

0,5

15

technik reklamy

1

30

technik rachunkowości

0,5

15

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej

kucharz

1

24

sprzedawca 0,5 12
cukiernik 0,5 12

RAZEM

9

258

TERMINARZ REKRUTACJI

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia:

a) 16 maja - 20 czerwca 2022r. do godziny 15:00 – wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie dokumentów. Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru;

b) 24 czerwca – 13 lipca 2022r. do godz. 15:00 – wprowadzanie przez kandydata ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie do systemu elektronicznego naboru i dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

c) do 13 lipca 2022r. do godz. 15:00 – dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach;

d) 20 lipca 2022r. godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum i branżowej szkoły I stopnia z podziałem na poszczególne oddziały;

e)  od 16 maja do 25 lipca 2022r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie;

f) od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydat składa ponadto:

• kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie www.ekonomik.wodzislaw.pl)

• zgłoszenie absolwenta

• 3 zdjęcia legitymacyjne (imię i nazwisko na odwrocie)

• bilans zdrowia

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

g) 29 lipca 2022r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

h)   do 5 sierpnia 2022r. – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

 

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą