Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

środa, 05, czerwiec 2019

Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole. VI Szkolne Forum Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych

Tegoroczną koncepcją prezentacji i dyskusji podczas Forum była formalna i nieformalna edukacja w wymiarze lokalnym i europejskim. Forum rozpoczęło się od wystąpienia Starosty Wodzisławskiego Pana Leszka Bizonia, który podkreślił, jak ważna jest rola współdziałania szkół i przedsiębiorców na rzecz pełnego, rzetelnego ukształtowania młodego człowieka na niwie zawodowej. 

Do udziału w inicjatywie zaproszone zostały władze Powiatu Wodzisławskiego wraz z delegacjami z Niemiec i Łotwy, Zarząd Powiatu, naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Wodzisławskiego, pracodawcy-patroni, pracodawcy zaangażowani w życie szkoły, przedstawiciel Unity Line Linie Promowe Polska – Szwecja, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor CECHU Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.  

W czasie Forum podkreślona została niebywała, oryginalna na lokalnej mapie edukacyjnej i wartościowa forma uruchamiania i działania klas patronackich, w których to pracodawcy-patronaci odgrywają istotną rolę w kształtowaniu umiejętności i świadomości zawodowej młodych ludzi. W ramach patronatu realizuje się wspólna organizacja konkursów, wspomaganie merytoryczne nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie warsztatów i nieustanne poszerzanie programu nauczania. Uczniowie zyskują możliwość certyfikacji, zajęć studyjnych w siedzibie pracodawcy, szansę na rzeczowe rozpoznanie potrzeb rynku pracy. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Pani Maria Lach odniosła się również do tegorocznego sukcesu, jakim niewątpliwie było, objęcie patronatem wszystkich klas pierwszych Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i pełna realizacja zaplanowanych działań. 

Rozbudzenie przedsiębiorczości wśród uczniów Ekonomika odzwierciedla się również w innowacyjnym projekcie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa - Być przedsiębiorczym”. Miniprzesiębiorstwa zakładane i prowadzone przez uczniów odpowiadają swoją strukturą każdemu z etapów, z którymi mierzy się polski przedsiębiorca, od określenia profilu działalności, przez działanie marketingowe, na sporządzeniu dokumentacji finansowej kończąc. Warto zwrócić uwagę, że jest to doskonała forma do wdrożenia młodych ludzi w działania mechanizmu rynkowego, do zbudowania fundamentów, które w przyszłości powinny przesądzić o sukcesie zawodowym młodego człowieka. Definiując profil absolwenta Ekonomika, nie pominięto również walorów płynących z jego zaangażowania w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

Ważną, poruszaną podczas tegorocznego Forum, kwestią było zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizację projektów europejskich, dających asumpt do kreowania postaw proeuropejskich, rozwoju kompetencji językowych i budowaniu doświadczenia branżowego. Podsumowano dotychczasowe doświadczenia europejskie, nawiązano również do najbliższej perspektywy projektowej, która umożliwi szkole pełne, merytoryczne i kulturowe uczestnictwo we wspólnocie europejskiej. W prezentacji nie pominięto również satysfakcji i korzyści płynących z realizacji projektów w ramach działa Starostwa Powiatowego. Istotnym komponentem tego bloku tematycznego były również obchody 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

VI Szkolne Forum Przedsiębiorczości zakończyło się refleksją nad zmianami w kształceniu zawodowym, poszukiwaniu szans i możliwości w tych zmianach i przygotowaniu na nie szkoły i pracodawców. 

Maria Lach – dyrektor ZSE podziękowała wszystkim zaangażowanym w proces kształcenia zawodowego młodych ludzi, którzy zyskują ogromne wsparcie, kontakt z pracodawcą i świadomość rynku pracy, w który w przyszłości będą uczestniczyć bądź kreować jego charakter i strukturę. 

środa, 05, czerwiec 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą